INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Základní informace

 

Cílem MEDIATE s.r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost MEDIATE s.r.o., IČ: 647 91 866, se sídlem Dolní Libchavy 325, 561 16 Libchavy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 9702 (dále jen „MEDIATE“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.eshop.apotheke.cz“ (dále také
„e-shop“).  MEDIATE jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

 

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u MEDIATE či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u MEDIATE či nikoli.

Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u MEDIATE.

 

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

 

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

 

MEDIATE zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

Plnění kupní smlouvy

MEDIATE zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu MEDIATE vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům MEDIATE, a to především přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

 

Plnění právních povinností

MEDIATE zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na MEDIATE vztahují. Z tohoto důvodu MEDIATE zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté uživatelem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů MEDIATE povinnost osobní údaje předat.

 

Oprávněné zájmy

V zájmu zachování komfortu zákazníků MEDIATE zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa,
e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu.

 

Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.  

 

Cookies

MEDIATE zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely provozu webových stránek internetového obchodu, tedy z oprávněných zájmů MEDIATE. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu. MEDIATE může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb Google Analytics (monitorování návštěvnosti), Google Adwords (PPC reklama), Seznam Sklik (PPC reklama), Send In Blue (newslettery), Facebook Ads (online reklama a remarketing), Adespresso (správa reklam) apod. Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče.

 

Práva uživatelů

 

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. + 420 465 524 547 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese svejdova@mediate.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na osobu oprávněnou k vyřizování podnětů v oblasti ochrany osobních údajů jmenované správcem na tel. č. + 420 465 524 547 nebo e-mailové adrese svejdova@mediate.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

MEDIATE s.r.o.